ARTIST ROSTER

Voronoi
Voronoi
Yumi And The Weather
Yumi And The Weather
Bitch Falcon
Bitch Falcon
CLT DRP
CLT DRP
Daniel God Damn Byrom
Daniel God Damn Byrom
Town Portal
Town Portal
Natalie Evans
Natalie Evans
Yama Warashi
Yama Warashi
Wild Cat Strike
Wild Cat Strike
Brian Campeau
Brian Campeau
Inwards
Inwards
Bonniesongs
Bonniesongs
Alarmist
Alarmist
Hashshashin
Hashshashin